Kreševo; 15.11.2023. god

 

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08 od 08.05.2008. godine i 01-02-2189/21 od 25.10.2021. godine, načelnik Općine Kreševo raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V

ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE KREŠEVO KOJI POHAĐAJU NASTAVU IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ZA 2023./2024. ŠKOLSKU GODINU

Općina Kreševo poziva učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kreševo a upisani su u srednju školu i pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta, da se prijave za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za prvo polugodište 2023./2024. godinu (od 1.rujan 2023. godine do 31. prosinac 2023. godine).

 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

  • učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kreševo koji su upisani i pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta, kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta srednje škole minimalna udaljenost 10 kilometara i nisu stekli pravo sufinanciranja troškova prijevoza od drugih razina vlasti.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta utvrđuje se za razdoblje od 1. rujna 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, a izvršit će se uplatama na žiro račun.

Javni poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Kreševo https://www.kresevo.ba/ .

 

  • Prijava na Javni poziv obuhvaća:

Ø Prijavni obrazac;

Ø Potvrda o prebivalištu;

Ø Potvrda srednje škole o upisu u školsku 2023./2024. godinu;

Ø Izjava prijavitelja ovjerena kod nadležnog organa (općina, notar) da nisu stekli pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u 2023./2024. godini od drugih razina vlasti;

Ø Rodni list (učenika, podnositelja prijave);

Ø Žiro račun korisnika financijske potpore ili jednog od roditelja.

Dokumentacija se predaje u orginalu ili fotokopiji.

 

Prijavu na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom može se predati osobno na protokol Općine Kreševo ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo – Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo, koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta u 2023./2024. školskoj godini, ulica fra Grge Martića br. 49. 71260 Kreševo, u kuverti na kojoj je potrebno staviti naznaku „Prijava na javni poziv – NE OTVARATI“.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

NAPOMENA:

Nacrt liste kandidata za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo, koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta u 2023./2024. školskoj godini, objavljuje se na web stranici Općine Kreševo.

Na nacrt liste kandidata za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo, koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta u 2022./2023. školskoj godini podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana od dana objavljivanja nacrta liste izjaviti prigovor.

Konačnu listu kandidata za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo, koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta u 2023./2024. školskoj godini utvrđuje općinski načelnik i istu objavljuje na web stranici općine Kreševo.

 

Općinski načelnik

Renato Pejak

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Prva sveta pričest u Kreševu
14.05.2024 11:39

Copyright 2005-2020 KRESEVO.INFO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17